Ароматизантите при храненето на прасета

ЕФЕКТА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АРОМАТИЗАНТИ ПРИ ХРАНЕНЕТО НА ПРАСЕТА

Липсата на публикации за влиянието на ароматизантите върху качествата, аромата и вкуса на фуражите при храненето на прасета прави работата в тази област изключително интересна.

Органолептичните характеристики на фуража са едни от ключовите фактори, определящи консумацията и оползотволяването му. При храненето на бозаещи и отбити прасета добавянето на ароматизанта “Ванилия Маслен крем ” е необходим за адаптацията към новия вид храна.

При фазовото хранене в съвременното свиневъдство прасетата са подложени непрекъснато на промени в дажбите.

Ароматизантът поддържа сетивните характаристики на фуража и прави промяната по-незабележима. Сетивата контролират поведението на прасетата и ги подтикват да харесват или не даден фураж. Слухът, зрението, обонянието, вкусът и допирът се включват в сетивното разграничаване на храната и повлияват консумацията. Някои от тези сетива са важни за прасето да започне храненето, други – за самото хранене, а обонянието има роля в двете фази. При новата дажба или вид храна прасето показва поведения на приемане, отхвърляне или предпочитане. Силно развитото обоняние на прасето повлиява неговия апетит към храни с определена миризма. Бозаещите и ранноотбити прасета от 5 до 10 кг предпочитат храните с миризми на мляко, масло, сметана и нектар.

От 10 до 20 кг. предпочитат храните с аромат на нектар, карамел, мащерка. Подрастващите пък предпочитат миризмите на плодове и подсладители като ванилия фрути, нектар и шоколад.

Изравняването на ароматния профил на фуража е една стратегия за избягване намаляването на апетит и консумация при смяна на дажбата.

Подобряват се продуктивните показатели на животните в ранните етапи от живота им, когато са обект на чести промени в дажбите на хранене. На тази база са разработените от фирма “ИРЕКС АРОМА” ароматизанти, като за отделните категории свине ароматния профил е различен. Ползата от добавките в комбинирания фураж се подсилва и от фитотерапевтичния ефект, който притежават по състав.

С цел проучване ефекта от добавката на ароматизанти към комбинирания фураж, в Експерименталната база на Института по животновъдни науки – Костинброд, беше проведен екперимент с две групи прасета с начално живо тегло 12.0 kg, хранени и отглеждани индивидуално. През стартерния период (12.0-23.0kg) към комбинирания фураж в опитната група беше добавян ароматизант „Ванилено-маслен крем“, през гроуерния (23.0-50.0 kg) „Нектар“ (продукти на ИРЕКС АРОМА).

Резултатите, получени за средната дневна консумация на фураж показват, че животните, получавали добавка на ароматизант имат със 7.0 % по-висока средна дневна консумация на фураж през стартерния период и с 9.5% по-висока през гроуерния период, в сравнение с тези от групата без добавка. За целия период при прасетата от опитната група се наблюдава увеличение на средната дневна консумация на фураж с 9.1% (фиг. 1).

Данните за живото тегло и средния дневен прираст на прасетата (фиг. 2 и 3) кореспондират с тези за консумацията на фураж, като при животните от опитната група се наблюдава достоверно по-високо живо тегло както в края на стартерния (с 8.0%),така и на гроуерния период (с 8.9%). Същата посока следват стойностите за средния дневен прираст. През стартерния период прасетата, получавали добавка на ароматизант, са имали достоверно по-висок среден дневен прираст (с 57 g), а през първия период на угояването – със 78 g спрямо контролната група.

В групата, получавала ароматизант се наблюдава намаление на разхода на фураж за kg прираст със 7.0 % през стартерния период, с 6.0% през първата фаза на угоителния период, а общо за целия период това намаление е с 2.0% (фиг. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Добавката на ароматизанта „Ванилено-маслен крем“ към комбинирания фураж през стартерния период и на ароматизанта „Нектар“ през гроуерния период при прасета, оказва положителен ефект върху консумацията на фураж (7.0-9.5%), тегловното развитие (8.0-8.9%) и оползотворяването на фуража (7.0%).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Не можете да прочетете? Сменете текста. captcha txt

Start typing and press Enter to search