Ароматизанта “цитрус коморач” върху тегловното развитие на подрастващи телета

ИЗПИТВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА АРОМАТИЗАНТА “ЦИТРУС КОМОРАЧ” ВЪРХУ ТЕГЛОВНОТО РАЗВИТИЕ НА ПОДРАСТВАЩИ ТЕЛЕТА

МАРИН МАРИНОВ, МАРИНА ЦАНКОВА

Ароматизантите са хранителни добавки, които подобряват, коригират и засилват естествения вкус и аромат на фуража. Добавянето им към фуража не влияе върху миризмата и вкуса на добиваното месо, мляко, яйца. Ароматизантите влияят положително върху поведението, намаляват агресивността на отглежданите животни, а това води и до увеличение на продуктивните показатели.

Целта на настоящото изследване бе да се изпита влиянието на ароматизанта “Цитрус коморач 03564” върху тегловното развитие на подрастващи телета.

Материал и методи

За да се установи ефекта от добавката на ароматизанта “Цитрус коморач 03564” в дажба на подрастващи телета върху тяхното тегловно развитие, бе заложен един научно стопански опит с две групи /от по 6 броя ЧШГ/ – контролна и опитна. Животните се отглеждаха свободно-боксово в полуоткрити

сгради. Храненето с груби фуражи /люцерново сено р царевичен силаж / беше на воля според консумацията,а концентратната смеска – лимитирана до 3 kg дневно на глава. На таблица 1 са посочени приетите количества фуражи /средно на глава/ и хранителните вещества по групи , а на таблица 2 – съставът на изхранваната концентратна смеска.

Ежедневно се контролираше количеството на заложените по видове фуражи, както и остатъците от тях. Ежемесечно се контролираше тегловното развитие на телетата. Всички получени резултати са обработени вариационно-статистически.

Резултати и обсъждане

Данните от таблица 1 показват, че телетата от двете групи са приемали еднакви количества люцерново сено и концентратна смеска, т.к. последната е била ограничена. Наблюдава се разлика в количеството на приетия царевичен силаж. В опитната група, животните са консумирали по-голямо количество силаж. Тази разлика изразена стойностно е 2,14 kg средно на ден на глава или 19,16% в полза на опитната група. Завишената консумация на фураж съответно е рефлектирала върху по-доброто тегловно развитие на телетата от опитната група (таблица 3). При телетата от опитната група е получен по-висок среднодневен прираст със 162 g или с 20,4%. Макар и не доказана, тази разлика показва ясно, по-доброто развитие на телетата от опитната група.

По отношение разхода на фураж за единица продукция (таблица 4) трябва да отбележим, че при животните от опитната група е получен по-висок прираст с по-малко разход на фураж.

За 1 kg прираст при тази група са изразходени по-малко люцерново сено със 17,57% и концентратна смеска със 16,81%. При опитната група се наблюдава и по-добро оползотворяване на отделните хранителни вещества. Един kg прираст е получен с 10,46% по-малко КЕР, с 39,18% и с 12,02% по-малко съответно СП и ПСЧ.

Заключение:

В заключение можем да кажем, че включването на ароматизанта “Цитрус коморач 03564” в доза 3 g/kg към концентрираната смеска при подрастващите телета, е повлияло в положителна посока върху тяхното тегловно развитие и оползотворяване на фуража.

Tаблица 1.

Приети фуражи и хранителни вещества по групи (средно дневно на глава)

 

Видове фуражи

kg

СВ, kg

КЕР

СП,

g

ПСЧ

Ca,

g

P,

g

Контролна група

Царевичен силаж

11.17

3.95

3.35

268.00

214.50

13.40

8.94

Люцерново сено

2.48

2.11

1.51

379.40

198.20

35.20

5.21

Концентрирана смеска

2.69

2.34

3.17

438.50

274.40

199.10

131.81

Общо:

16.34

7.80

8.03

1085.90

687.10

247.70

145.96

Опитна група

Царевичен силаж

13.31

3.99

3.99

319.40

255.60

16.97

10.65

Люцерново сено

2.47

2.10

1.51

378.00

197.40

35.10

5.19

Концентрирана смеска

2.69

2.34

3.17

438.50

274.40

199.10

131.81

Общо:

18.47

8.43

8.77

1135.90

727.40

250.17

147.65

Таблица 2.

Състав и хранителна стойност на концентрираната смеска.

 

Видове фуражи, %

Хранителна стойност

Ечемик –     20

Пшеница –  27

Царевица – 15

Соев шрот – 6

Трици –      17

Сл. шрот –  13

Сол –           0.45

Бутервил –  0.02

Оптизин –   0.05

Креда –       1.48

Общо –       100%

В 1 kg от смеската се съдържат:

1.18 КЕР

СП – 163 g

ПСЧ – 102 g

Ca – 74 g

P – 49 g

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Не можете да прочетете? Сменете текста. captcha txt

Start typing and press Enter to search